Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

III. DROGA, JEJ ELEMENTY, RODZAJE DRÓG...
strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

III. POJĘCIE DROGI I JEJ ELEMENTY. RODZAJE DRÓG

1. Określenie drogi

Drogą nazywa się wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Podstawowe elementy drogi przedstawia rys. 1.

2. Elementy drogi, jej odcinki wyodrębnione i ich przeznaczenie

 1. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.

 2. Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony(np. odpowiednimi liniami na jezdni) lub nie oznaczony znakami drogowymi.

 3. Pobocze - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 4. Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

 5. Wysepki (wybudowane lub wymalowane), które dzielą się na:

 • wysepki bezpieczeństwa, ułatwiające pieszym przejście przez jezdnię,

 • wysepki tramwajowe, jako przystanki tramwajowe,

 • wysepki regulacyjne, przeznaczone do nadawania ruchowi pojazdów określonego ruchu.

Poza tym na drodze mogą występować lub przez drogę przebiegać:

 • torowiska tramwajowe, wbudowane w jezdnię (biegnące najczęściej wzdłuż osi jezdni),

 • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Rodzaje dróg

 1. Podział dróg ze względu na przeznaczenie:

 • drogi ogólnodostępne,

 • drogi ekspresowe, przeznaczone tylko do ruchu pojazdów samochodowych, jako drogi dwu- lub jednojezdniowe, na których skrzyżowania występują wyjątkowo,

 • autostrady, przeznaczone również tylko dla pojazdów samochodowych, które jednak na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Autostrady są zawsze dwujezdniowe z pasami awaryjnymi i nie wstępuje na nich ruch poprzeczny (są tylko wyjazdy z autostrady),

 • drogi dla rowerów.

Drogi ekspresowe, autostrady i drogi dla rowerów oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

 1. Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni i ich długość:

 • drogi twarde, które posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni utwardzonej przekracza 20 m,

 • drogi gruntowe tj. drogi o innej nawierzchni niż twarde oraz twarde o długości do 20 m.

 1. Podział dróg ze względu na kierunek ruchu:

 • drogi jednokierunkowe,

 • drogi dwukierunkowe.

  Można również odróżnić drogi jedno- i dwujezdniowe (w zależności czy jest pas rozdzielający jezdnię) oraz jedno- i wielopasowe. Na rys.1 przedstawiono drogę jednojezdniową dwukierunkową o dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku.

4. Skrzyżowania dróg

 1. Określenie skrzyżowania.

Skrzyżowanie to przecięcie w jednym poziomie dróg twardych mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.

Należy pamiętać, że skrzyżowaniem nie nazywa się przecięcie, połączenie lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

 1. Rodzaje skrzyżowań:

 • skrzyżowanie w postaci przecięcia dwóch dróg (rys. 2),

 • skrzyżowania w postaci rozwidlenia dróg w kształcie litery T (rys. 3) i Y (rys.4 ),

 • skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tzw. rondo (rys. 5).

Wielkość obszaru skrzyżowania uzależniona jest od tego czy drogi, które tworzą skrzyżowanie posiadają tylko jezdnię, czy również chodniki lub pobocza. Na rys. 2 punkty 1-2-3-4 wyznaczają obszar skrzyżowania gdyby drogi posiadały tylko jezdnię, natomiast punkty 1-2-3-4 poszerzają ten obszar ze względu na występowanie chodników.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami